Kreipimasis į Stebėsenos komitetą: daugiau dėmesio vyresnio amžiaus...

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas pateikė 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komitetui siūlymus dėl projektų atrankos kriterijų. Tinklas ragina ministerijas labiau įtraukti nevyriausybines organizacijas į programų planavimą ir įgyvendinimą. „Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktuose atrankos kriterijuose akcentuojama savanoriška vyresnio amžiaus asmenų veikla, tačiau didelei daliai 54+ asmenų reikalingas darbas ir...

NVO kviečia bendradarbiauti Vilniaus miesto savivaldybę

NVO atstovai, dirbatys su socialiai pažeidžiamiausiomis socialinėmis grupėmis , išsiuntė Vilniaus savivaldybei kreipimąsi, ragindami glaudžiau bendradarbiauti ir kartu mažinti skurdą Vilniuje. Rašte teigiama, kad Vilniuje veikia daug sėkmingų nevyriausybinių organizacijų, kurios turi patirtį teikiant paslaugas socialinę atskirtį patiriantiems žmonėms ir dirba su įvairiomis tikslinėms grupėmis: neįgaliaisiais, turinčiais fizinę, psichinę negalę, intelekto sutrikimus, išėjusiais iš įkalinimo...

Tinklas kviečia savivaldybes bendradarbiauti

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas išsiuntė kreipimąsi Lietuvos Respublikos Savivaldybių Asociacijai ir savivaldybėms dėl lėšų, skirtų piniginei socialinei paramai, panaudojimo. Nuo 2014 m. sausio mėn. savivaldybėms suteikta daugiau teisių ir atsakomybės skiriant piniginę socialinę paramą. Kreipimesi savivaldybės kviečiamos vykdyti monitoringą dėl nenumatytų pasekmių skiriant pašalpas griežtesne tvarka, o sutaupytas lėšas skirti socialinei atskirčiai mažinti. „Tinklas...

NVO kreipimasis į teisingumo ministeriją

Darbo grupė, nagrinėjanti įsiskolinimo ir skolų perdavimo antstoliams poveikį socialiai jautrioms grupėms ir vienijanti organizacijas iš visos Lietuvos – Lietuvos Caritas, Vilniaus Arkivyskupijos Caritas Laikinieji namai, VšĮ “Teistų asmenų reintegracijos pradžia”, VšĮ „Veikiam.lt“, Mažeikių Švč. Jėzaus širdies parapijos Caritas – išsiuntė kreipimąsi LR Teisingumo ministerijai dėl sprendimų vykdymų instrukcijos neatitikimo civilinio proceso kodeksui. Konsultuodamasi su...