KOKYBĖS STANDARTAS – NOKAS

Vienas NSMOT tikslų yra stiprinti tinklo nares, siekiant, kad visi nariai, kurie teikia paslaugas, teiktų jas kokybiškai, atsakingai ir kurtų socialinį pokytį bendruomenėse. 2018 m. patvirtinome bendrą Etikos kodeksą tinklo narėms. 2018 ir 2019 buvo pradėtas tinklo narių kokybės įsivertinimas: parengtas įsivertinimo instrumentas, kuriuo pasinaudojo 18 narių. Įsivertinimas atskleidė organizacijų stiprybes ir tam tikras spragas,  todėl buvo nuspręsta kurti ir diegti teikiamų socialinių paslaugų kokybės standartą.

STANDARTO PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITYS

Kartu su Valdymo inovacijų agentūra kurdami šį nevyriausybinių organizacijų socialinių paslaugų kokybės standartą (NOKAS) pasirinkome klasikinį L. Harvey (1999) apibrėžimą, kuriuo kokybė yra apibrėžiama kaip pokytis, kai paslaugos teikimo eigoje asmuo yra įgalinamas savarankiškai spręsti problemas ir veikti.

Atsižvelgiant į šį principą siekiame vieningo socialinių paslaugų teikimo kokybės standarto, kurį paslaugas teikiančios organizacijos galėtų naudoti kaip gaires plėtojant socialines paslaugas bei stiprinant nevyriausybinį sektorių. Socialinę paslaugą sunku objektyviai apibrėžti dėl didelės darbuotojų, kliento ir aplinkos tarpusavio įtakos, todėl siekiame organizacijas kurti nuolatinio tobulėjimo kultūrą, skatinti darbuotojus, kurti tvarų partnerystės tinklą ir siekti teigiamo pokyčio ne tik individualiam asmeniui, bet ir visuomenei.

STANDARTO STRUKTŪRA

Standartą sudaro trys kokybės kriterijų dalys: organizacijos valdymas ir lyderystė, apima struktūros kokybės elementus; organizacijos procesai – procesinius elementus, nustato kaip turi būti teikiamos paslaugos, kokiomis tvarkomis turi būti vadovaujamasi. Trečia dalis  orientacija į asmenį, ši dalis apima individualius rezultatus ir su rezultatų siekimu susijusias praktikas.

STANDARTO LYGIAI

Kokybės standartas NOKAS numato du pagrindinius kokybės užtikrinimo lygius: bazinį, kuris rekomenduojamas visoms NSMOT narėms bei aukštesnį lygį, kurį tinklo narės gali pasiekti ilgainiui plėsdamos savo paslaugas. Tinklas nuolat skatina savo nares tobulėti, dalintis gerąja patirtimi. Aukštesnysis kokybės užtikrinimo lygis yra motyvacija organizacijoms augti ir tapti organizacijomis, atstovaujančiomis klientų interesus, ginančiomis žmogaus teises ir atliekančiomis advokaciją.

STANDARTO DIEGIMO EIGA:

    • Įvadiniai mokymai
    • Individualios konsultacijos (apie 6-7 mėn.)
    • Poveikio matavimo mokymai pagal parengtą metodiką
    • Vidinis auditas

STANDARTO PALAIKYMAS vykdomas atliekant išorės auditą kas 3 metus

Standartą 2020 m. gegužės 22 d. patvirtino NSMOT valdyba ir 2020 m. birželio 22 d. aprobavo Vilniaus universiteto Sociologijos ir socialinio darbo institutas Socialinės gerovės ir socialinio darbo katedros mokslininkai (protokolo Nr. 250000-KT-98). 2021 m. balandį NOKAS pristatytas socialinės apsaugos ir darbo ministerijai.