Skurdas nėra pasirinkimas

Šiuo projektu buvo siekiama didinti NVO įsitraukimo į viešojo valdymo sprendimų, susijusių su skurdo ir socialinės atskirties mažinimu, aktyvumą bei kokybę. Projekto metu buvo teikiami teisės aktų pakeitimo siūlymai, prisidėsiantys prie skurdo ir socialinės atskirties mažinimo. Šiems iššūkiams spręsti buvo siekiama tobulinti socialinės politikos sistemą, kad ši įgalintų skurdą patiriančius asmenis – suteiktų galimybes savarankiškai užsitikrinti pakankamas pajamas ir aktyviai įsitraukti į visuomenės gyvenimą. Projekto metu buvo prisidedama prie Nacionalinės pažangos programos 2014-2020 m. įgyvendinimo, nes teikiami siūlymai atliepė į 2 prioritetą “Veikli ir pažangi visuomenė” numatytas kryptis. Problemos, su kuriomis kasdien susiduria skurdą patiriantys asmenys, bei NVO siūlymai jas spręsti, buvo pristatomi žiniasklaidai ir visuomenei.

Projektas finansuotas Europos Socialinio Fondo lėšomis. Bendra projekto finansavimo suma 174.480,34 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019-2021 m.

 

Projekto eiga:

Projekto metu pateikti 7 pasiūlymai teisės aktams, kurie susiję su Nacionaline pažangos programa, skolų išieškojimu, socialinių paslaugų reglamentavimu, mokestinės sistemos peržiūra, COVID-19 pasekmių valdymo priemonių paketu.

Siūlymai buvo pristatomi ir atstovaujami tarpinstitucinėse darbo grupėse, Seimo komitetuose, diskusijose su ministerijomis. Taip pat aktyviai vykdomas problemų ir siūlomų sprendimų viešinimas, dalyvaujama radijo ir televizijos laidose, leidžiami pranešimai spaudai.