Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas

Etikos kodeksas

Patvirtinta visuotiniame narių susirinkime
2018 m. balandžio 12 d.

I. Įvadas

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas (toliau – Tinklas) yra nevyriausybinė, politiškai nepriklausoma, organizacija, kurios tikslas – stiprinti Lietuvos nevyriausybinių organizacijų institucinius gebėjimus ir atstovauti nariams, mažinant skurdą bei socialinę atskirtį Lietuvoje.

Tinklo etikos kodeksas įtvirtina pagrindinius Tinklo narių moralinio ir teisinio elgesio principus, kurių tiesiogiai nenustato Lietuvos Respublikos teisiniai aktai, Tinklo įstatai ir kiti vidaus tvarkomieji dokumentai. Etikos kodekso moraliniai ir teisiniai reikalavimai yra privalomi visiems Tinklo nariams.

Su Tinklo etikos kodeksu privalo susipažinti ir juo vadovautis visi Tinklo nariai.

II. Pagrindinės vertybės

Pagarbus santykis su paslaugų ir paramos gavėjais

Tinklo nariai turi:
1. Gerbti kiekvieno asmens prigimtines teises: orumą, lygybę, religijos laisvę, papročius, tradicijas, pripažįstant, kad visi žmonės yra gimę laisvi ir orūs.
2. Profesionaliai atliepti paslaugų ir paramos gavėjų poreikius.
3. Siekti teikiamų paslaugų kokybės ir socialinio poveikio.

Skaidrumas ir atskaitomybė
4. Tinklo nariai turi būti atviri, sąžiningi ir skaidrūs visuose santykiuose su valstybės įstaigomis, rėmėjais, partneriais, paslaugų gavėjais ir kitomis suinteresuotomis šalimis, išskyrus asmeninius santykius ir patentuotą bei asmens duomenų apsaugos nuostatomis apsaugotą informaciją.
5. Informacija apie Tinklo narių finansines ir veiklos ataskaitas, valdymą ir partnerystes turi būti viešai prieinama. Tinklo nariai turi stengtis informuoti visuomenę apie savo veiklą, finansavimo šaltinius ir jų panaudojimą.
6. Tinklo nariai turi būti atskaitingi už savo veiksmus ir sprendimus ne tik finansuojamoms institucijoms, bet ir paslaugų gavėjams, partnerių organizacijoms ir visai visuomenei.
7. Aukotojų ir rėmėjų lėšas Tinklo nariai turi naudoti tik veiklai, numatytai organizacijos įstatuose, vykdyti. Kai rėmėjas, partneris ar aukotojas lėšas skiria konkrečiam tikslui, jas tik tam naudoti ir, esant poreikiui, informuoti aukotoją apie lėšų panaudojimą bei rezultatą.

Teisės aktų laikymasis
8. Tinklo nariai turi vadovautis visais teisės aktais, kurie susiję su jų veikla. Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas
9. Tinklo nariai per Valdybos nustatytą terminą turi suteikti informaciją, susijusią su vykdoma veikla, jeigu viešojoje erdvėje kyla abejonių dėl organizacijos veiklos skaidrumo.
10. Tinklo nariai turi įgyvendinti savo prievoles, kurias numato įstatymai ir turi griežtai priešintis korupcijai, kyšininkavimui ar teisės aktų pažeidimams.
11. Tinklo nariai turi laikytis visų Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytų įsipareigojimų.
Narių solidarumas ir partnerystė
12. Tarpusavio santykiuose nariai privalo vadovautis pasitikėjimo, draugiškumo, taktiškumo, mandagumo, sąžiningumo principais.
13. Siekti bendradarbiavimo mažinant skurdą ir socialinę atskirtį.
14. Siekti bendrų tikslų, nepriklausomai nuo religinių, politinių, kultūrinių ar etninių skirtumų.
15. Dalintis žiniomis ir patirtimi.
16. Pripažinti kitų Tinklo narių nuomonių skirtumus ir priimti pagrįstą kritiką.
17. Korektiškai aiškintis tarpusavio nesusipratimus.
Teigiamo Tinklo įvaizdžio puoselėjimas
18. Viešinti informaciją apie Tinklo veiklą.
19. Atremti neteisingą Tinklo kritiką privačiuose ar viešuose pokalbiuose.
20. Neeskaluoti vidinių nesutarimų viešumoje.

III. Atsakomybė ir sankcijos

21. Visi Tinklo nariai privalo laikytis šio kodekso nuostatų.
22. Tinklo valdyba prižiūri, kaip laikomasi šio kodekso.
23. Už šio kodekso pažeidimus gali būti taikomos šios poveikio priemonės:

23.1. įspėjimas;
23.2. įspėjimas su paskelbimu Tinklo nariams;
23.3. trumpalaikis narystės suspendavimas;
23.4. šalinimas iš narių (Tinklo valdybos sprendimu).