Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas

Įstatai

I. Asociacijos pavadinimas, teisinė forma, buveinės keitimo tvarka

1. Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas (toliau – Asociacija) yra pelno nesiekiantis, ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Asociacija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, šiais įstatais ir vidaus tvarkos taisyklėmis.
2. Asociacija turi sąskaitas bankuose, antspaudą įstatymų nustatyta tvarka. Asociacijos veiklos terminas nėra ribotas, finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.
3. Teisinė forma – asociacija.
4. Asociacijos buveinė keičiama Valdybos sprendimu paprasta balsų dauguma.
5. Naujoji Asociacijos buveinė turi būti įregistruota Juridinių asmenų registre.

II. Asociacijos tikslai, veiklos sritys ir rūšys

6. Asociacijos tikslai:

6.1. stiprinti Lietuvos nevyriausybinių organizacijų institucinius gebėjimus ir plėtoti nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą su nacionalinės bei vietos valdžios institucijomis, mažinant skurdą bei socialinę atskirtį Lietuvoje;
6.2. prisidėti prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Europos Sąjungos patvirtintų kovos su skurdu ir socialine atskirtimi veiksmų įgyvendinimo.

7. Veiklos sritys ir rūšys:

7.1. vienyti nevyriausybines organizacijas ir grupes kovoje prieš skurdą ir socialinę atskirtį Lietuvoje bei dalyvauti tarptautiniuose kovos su skurdu tinkluose;
7.2. skatinti mokslinį tiriamąjį darbą skurdo ir socialinės atskirties srityje;
7.3. inicijuoti ir koordinuoti atstovavimo programas tarp organizacijų;
7.4. skatinti apsikeitimą patirtimi bei informacija tarp atsakingų institucijų;
7.5. bendradarbiauti su LR Seimu, LR Vyriausybe, kitomis valstybės institucijomis, ministerijomis, departamentais ir agentūromis tinklo veiklos kompetencijoje;
7.6. dalyvauti Nacionalinių kovos su skurdu ir socialine atskirtimi planų ir konkrečių veiksmų bei priemonių kūrime ir jų įgyvendinimo stebėsenoje;
7.7. skleisti informaciją apie skurdą ir socialinę atskirtį suinteresuotiems asmenims;
7.8. skatinti nacionalinius ir vietinius skurdo problemos žinomumo projektus;
7.9. skatinti NVO naudotis ES Bendrijos veiksmų programos finansavimu;
7.10. įtakoti teisėkūros procesą, nukreiptą į skurdo, socialinės atskirties ir diskriminacijos mažinimą;
7.11. formuoti atvirą, pilietišką ir demokratišką bendruomenę, ugdyti pilietišką asmenybę;
7.12. padėti vietos bendruomenės nariams integruotis į socialinį, ekonominį, politinį ir kultūrinį gyvenimą;
7.13. formuoti filantropijos tradicijas ir jas puoselėti, formuoti visuotinai pripažintas dvasines vertybes, ugdyti bendruomenės narių sąmoningumą.

8. Asociacija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas, kurios neprieštarauja Asociacijos tikslams, numatytiems Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir šiuose įstatuose.
9. Asociacija turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercinę veiklą, kuri neprieštarauja Asociacijos įstatams bei veiklos tikslams ir reikalinga Asociacijos tikslams pasiekti.

III. Asociacijos narių priėmimo, išstojimo, pašalinimo tvarka, jų teisės ir pareigos

10. Asociacijos nariais gali būti viešieji, pelno nesiekiantys juridiniai asmenys, bei fiziniai asmenys, pripažįstantys Asociacijos tikslus bei šiuos įstatus.
11. Nariai dalyvaudami asociacijos veikloje siekia aktyviai dalyvauti skurdo mažinimo Lietuvoje veikloje bei vykdydami šią veiklą vadovaujasi Nacionaline skurdo mažinimo strategija ir Asociacijos priimtais sprendimais.
12. Nariai priimami ir šalinami iš Asociacijos Valdybos sprendimu paprasta balsų dauguma.
13. Nauji nariai priimami pateikę prašymą Direktoriui, kuris prašymą pristato artimiausiame Valdybos posėdyje.
14. Nariai bet kada gali išstoti iš Asociacijos, jei neturi įsipareigojimų Asociacijai. Nariai iš Asociacijos išstoja prieš dvi savaites pateikę prašymą Valdybai.
15. Nariai gali būti pašalinti iš Asociacijos, jei nesilaiko šių įstatų ir Asociacijos etikos kodekso.
16. Jei du metus iš eilės narys neatsiliepia į kvietimus dalyvauti visuotiniame narių susirinkime, jo narystė gali būti stabdoma Valdybos sprendimu paprasta balsų dauguma. Narystė tokiu pačiu būdu gali būti atnaujinama suspenduotam nariui raštu įsipareigojus atsiliepti į kvietimus ir laikytis įstatų bei Asociacijos etikos kodekso.
17. Asociacijos narių teisės:

17.1. susipažinti su Asociacijos dokumentais ir gauti informaciją apie Asociacijos veiklą;
17.2. teikti siūlymus Asociacijos veiklos klausimais;
17.3. dalyvauti ir balsuoti visuotiniame narių susirinkime. Rinkti ir būti renkamu į Asociacijos valdymo organus bei kolegialius organus;
17.4. bet kada išstoti iš Asociacijos. Tokiu atveju stojamieji įnašai ir nario mokesčiai ar kitaip Asociacijai nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami.

18. Nario mokesčio mokėjimo tvarka bus patvirtinta atskirtu dokumentu.
19. Asociacijos narių pareigos:

19.1. dalyvauti Asociacijos veikloje;
19.2. vykdyti prisiimtus ar priskirtus įpareigojimus;
19.3. savo veiksmais nesukelti žalos, kitokių nuostolių Asociacijai;
19.4. pranešti Asociacijos Direktoriui apie kontaktinių duomenų pasikeitimus.

IV.Visuotinio narių susirinkimo šaukimo tvarka, kompetencija

20. Eilinis visuotinis narių susirinkimas turi būti sušauktas per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Už jo sušaukimą atsakingas Direktorius. Jo metu Direktorius pristato Asociacijos metinę veiklos ataskaitą.
21. Neeilinis visuotinis narių susirinkimas šaukiamas Valdybos sprendimu ar pageidaujant ne mažiau nei 1/3 narių. Susirinkimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 visų narių.
22. Vienam Asociacijos nariui visuotiniame narių susirinkime atstovauja vienas asmuo.
23. Šaukiamus visuotinius narių susirinkimus organizuoja Direktorius. Valdyba ar nariai turi pateikti raštišką prašymą Direktoriui dėl neeilinių susirinkimų sušaukimo.
24. Apie susirinkimus pranešama visiems nariams raštu (registruotu paštu, elektroniniais laiškais) ne vėliau kaip prieš dvi savaites kartu su preliminaria darbotvarke.
25. Vienas Asociacijos narys turi vieno balso teisę.
26. Visuotinio narių susirinkimo sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus šiuose įstatuose numatytais atvejais.
27. Visuotinio narių susirinkimo kompetencija:

27.1. priima, keičia, papildo Asociacijos įstatus 2/3 dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma;
27.2. renka ir atšaukia Valdybos narius;
27.3. nustato ir tvirtina strategines Asociacijos veiklos kryptis;
27.4. išklauso ir tvirtina Valdybos metines veiklos ataskaitas;
27.5. tvirtina Direktoriaus pateiktą Asociacijos metines veiklos ataskaitą;
27.6. atskiru sprendimu nustato narių stojamuosius įnašus, nario mokesčius, jų dydį ir mokėjimo tvarką;
27.7. atskiru sprendimu nustato dokumentų ir kitos informacijos apie Asociacijos veiklą pateikimo nariams tvarką;
27.8. turi iniciatyvos teisę steigti bei likviduoti komitetus;
27.9. Visuotinis narių susirinkimas sprendžia ir kitus Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir Asociacijos įstatuose visuotinio narių susirinkimo kompetencijai priskirtus klausimus, jei pagal Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą tai nepriskirta kitų Asociacijos organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra valdymo organo funkcijos.

28. Susirinkimui pirmininkauja ir susirinkimo protokolus pasirašo visuotinio narių susirinkimo išrinktas susirinkimo pirmininkas ir sekretorius.
29. Visuotinis narių susirinkimas laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip 1/2 narių. Jeigu visuotiniame narių susirinkime nėra kvorumo, Asociacijos įstatų nustatyta tvarka turi būti šaukiamas pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek susirinkime dalyvavo Asociacijos narių.

V. Valdybos narių rinkimo tvarka, posėdžių šaukimo tvarka, Valdybos kompetencija

30. Asociacijos kolegialus valdymo organas yra Valdyba. Valdybą sudaro 5 nariai, išrinkti visuotiniame narių susirinkime paprasta balsų dauguma.
31. Valdyba renkama dvejiems metams. Asmuo negali būti valdybos nariu daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.
32. Valdybos nariai ir Valdybos pirmininkas gali atsistatydinti iš Valdybos apie tai prieš dvi savaites pranešęs kitiems Valdybos nariams. Valdyba įgalioja Direktorių per mėnesį sušaukti visuotinį narių susirinkimą dėl naujo nario Valdybos įgaliojimų laikotarpiui rinkimo. Dėl naujo Valdybos pirmininko rinkimo Valdybos posėdis turi būti sušauktas per 2 savaites nuo Valdybos pirmininko atsistatydinimo rašto pateikimo. Posėdį sušaukti turi Direktorius.
33. Valdybos nariai gali būti atšaukti, jei tai inicijavo 1/3 asociacijos narių ar pusė Valdybos narių. Sprendimą dėl Valdybos nario atšaukimo priima visuotinis narių susirinkimas paprasta dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma.
34. Valdybos posėdžiams pirmininkauja Valdybos pirmininkas, jam nesant – Valdybos pirmininko įgaliotas Valdybos narys.
35. Valdybos susirinkimai šaukiami Valdybos pirmininko sprendimu ar kai to pageidauja bent vienas Valdybos narys.
36. Apie Valdybos posėdį kartu su preliminaria darbotvarke turi būti pranešta visiems Valdybos nariams ne vėliau kaip prieš savaitę iki posėdžio. Pranešimus apie posėdžius siunčia Direktorius.
37. Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Valdybos nariai turi vieno balso teisę. Jei Valdybai balsuojant balsai pasiskirsto po lygiai, lemia pirmininko balsas. Valdybos nario balsas yra laikomas teisėtas, pateiktas elektronine forma (faksu ar elektroniniu paštu).
Valdybos protokole turi būti užfiksuota, kurie Valdybos nariai balsavo elektronine forma.
38. Valdybos nariais turi būti ne mažiau kaip trys Asociacijos nariai.
39. Valdyba organizuoja Asociacijos veiklą, sprendžia šiuose įstatuose numatytus klausimus.
40. Valdyba:

40.1. tvirtina Asociacijos strateginius planus, tvirtina Direktoriaus pateiktus metinius planus;
40.2. šaukia neeilinį visuotinį narių susirinkimą;
40.3. skiria Asociacijos Direktorių;
40.4. teikia užklausimus komitetams;
40.5. visuotinio narių susirinkimo ar savo iniciatyva sudaro komitetus ir tvirtina komiteto narius;
40.6. sudaro visuotinio narių susirinkimo darbotvarkes;
40.7. priima sprendimą dėl naujų juridinių asmenų steigimo ar tapimo jų dalyviais;
40.8. steigia filialus ir atstovybes, tvirtina Direktoriaus pateiktus jų nuostatus;
40.9. Asociacijos vardu teikia rekomendacijas bei nuomones valstybės ir savivaldybių institucijoms;
40.10. skiria ir atšaukia revizorių, nustato jo apmokėjimo už darbą tvarką, tvirtina jo ataskaitas.

41. Valdybos veiklai vadovauja Valdybos pirmininkas. Valdybos pirmininkas:

41.1. koordinuoja Valdybos darbą;
41.2. pirmininkauja Valdybos posėdžiams;
41.3. rengia ir teikia Valdybos veiklos ataskaitas bei jas pristato visuotiniam narių susirinkimui;
41.4. pasirašo Valdybos sprendimus bei koordinuoja jų įgyvendinimą;
41.5. kartu su Valdybos nariais ir Direktoriumi derina visuotinio narių susirinkimo darbotvarkes.

42. Valdyba kiekvienais metais už savo veiklą atsiskaito visuotiniam narių susirinkimui. Ataskaitos projektą rengia ir visuotiniam narių susirinkimui pristato Valdybos pirmininkas.

VI.Direktoriaus skyrimo tvarka, kompetencija

43. Direktorius yra vienasmenis valdymo organas. Jį skiria ir atšaukia Valdyba paprasta balsų dauguma, nustato jo pareigybinius aprašymus ir apmokėjimo už darbą tvarką.
44. Direktorius veikia Asociacijos vardu, kai yra santykių su kitais asmenimis, taip pat sudaro sandorius Asociacijos vardu, turi parašo teisę banke bei vykdo visuotinio narių susirinkimo bei Valdybos pavedimus. Jis yra atsakingas už turtą ir lėšas.
45. Direktorius pasirašo darbo sutartis su darbuotojais, nustato jų pareiginius aprašymus ir apmokėjimo už darbą tvarką.
46. Direktorius už savo veiklą atsiskaito Valdybai.
47. Direktoriaus kompetencija:

47.1. ruošia ir teikia Valdybai tvirtinti metinius veiklos planus. Metinius veiklos planus koreguoja atsižvelgiant į Valdybos siūlymus;
47.2. sprendžia dėl viešos informacijos, skelbimų ir pranešimų paskelbimo;
47.3. skiria ir atleidžia filialo, atstovybės vadovą, ruošia ir teikia Valdybai tvirtinti filialo, atstovybės nuostatus, nustato filialo, atstovybės vadovo pareiginį aprašymą ir jo atlyginimo dydį;
47.4. teikia siūlymus sudarant visuotinio narių susirinkimo ar Valdybos darbotvarkes;
47.5. Direktorius kiekvienais metais per 4 mėnesius šaukia visuotinį narių susirinkimą, kuriame pristato Asociacijos veiklos ataskaitą.
47.6. vykdo kitus Valdybos ar visuotinio narių susirinkimo pavedimus.

48. Direktorius iš pareigų atsistatydina apie tai Valdybai pranešęs ne vėliau kaip prieš mėnesį.

VII. Komitetų sudarymas bei funkcijos

49. Komitetai sudaromi Asociacijos specializuotiems klausimams preliminariai nagrinėti ir teikti siūlymus Valdybai ar visuotiniam narių susirinkimui.
50. Komitetai sudaromi Valdybos sprendimu, taip pat visuotinio narių susirinkimo iniciatyva pateikus prašymą Valdybai.
51. Iniciatyvą komitetų sudarymui turi 1/3 Asociacijos narių. Nariai Valdybai turi pateikti raštą su inicijuojamo komiteto tikslais, komiteto narių sąrašu.
52. Visiems nariams apie sudarytą komitetą praneša Direktorius.
53. Komitetai sudaromi iš Asociacijos narių. Juose nario teisėmis taip pat gali dalyvauti visuomenės atstovai. Komitete visuomenės atstovų skaičių nustato Asociacijos vidaus tvarkos taisyklės, tačiau jų negali būti daugiau nei 1/2 visų komiteto narių.
54. Komiteto nariu turi būti bent vienas Valdybos narys. Komitetų sudėtį tvirtina Valdyba.
55. Komitetų pirmininkai ir pavaduotojai renkami komiteto narių balsavimu paprasta balsų dauguma.
56. Komitetui jo svarstomais klausimais nuomones raštu gali pateikti ir komitete nedalyvaujantys Asociacijos nariai.
57. Komitetų veiklą nustato vidaus tarkos taisyklės ar komitetų veiklos nuostatai.

VIII. Filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

58. Filialai steigiami, reorganizuojami bei likviduojami Valdybos sprendimu. Filialo steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas bei kiti teisės aktai.
59. Direktorius skiria bei atleidžia filialo vadovą, teikia Valdybai tvirtinti filialo nuostatus, nustato filialo vadovo pareiginį aprašymą bei atlyginimo dydį.
60. Direktorius tvirtina filialo ar padalinio vadovo metines finansines bei veiklos ataskaitas. Direktorius gali reikalauti tarpinių filialo vadovo ataskaitų.
61. Filialų ir atstovybių teisės numatytos Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse.

IX. Pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka

62. Pranešimai, skelbimai, kuriuos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą bei Asociacijų įstatymą reikia skelbti viešai, skelbiami Asociacijos tinklalapyje ir Juridinių asmenų registro leidinyje „Informaciniai pranešimai“.
63. Sprendimą dėl viešo informacijos paskelbimo priima Direktorius.

X. Lėšų ir pajamų naudojimo tvarka, asociacijos veiklos kontrolės tvarka

64. Asociacijos lėšas ir pajamas sudaro:

64.1. narių stojamieji įnašai, nario mokestis, kiti narių įnašai ir paslaugos;
64.2. pajamos už paslaugas ir sutartinius darbus;
64.3. Lietuvos ir užsienio fondų lėšos;
64.4. pajamos, gautos pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą;
64.5. fizinių ir juridinių asmenų suteikta parama;
64.6. kitos teisėtai gautos lėšos.

65. Visos lėšos ir turtas naudojamas tik Asociacijos tikslams ir uždaviniams įgyvendinti.
66. Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšas Asociacijai tik konkrečioms kultūros, švietimo, sveikatos ir kitoms socialinėms ar kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti bei kitais įstatymų numatytais atvejais. Šios lėšos gali būti naudojamos tik toms programoms bei kitiems tikslams, kuriems įgyvendinti buvo skirtos lėšos, ir tik pagal lėšas skyrusios valstybės ar savivaldybės institucijos patvirtintą sąmatą. Už lėšų panaudojimą turi būti atsiskaitoma jas skyrusios valstybės ar savivaldybės institucijos reikalavimu, pateikiant jų panaudojimą patvirtinančius dokumentus.
67. Direktorius yra atskaitingas Valdybai už lėšų panaudojimą. Valdyba bet kada gali pavesti revizoriui reikalauti iš Direktoriaus tarpinių finansinių ataskaitų apie tai prieš tris darbo dienas pranešęs Direktoriui.
68. Veiklos ir finansų panaudojimo kontrolę vykdo revizorius. Jį vieneriems metams skiria ir atšaukia visuotinis narių susirinkimas paprasta balsų dauguma.
69. Revizorius bet kada gali tikrinti lėšų panaudojimą, Direktorius privalo pateikti revizoriui visus dokumentus.
70. Direktorius gali pavesti revizoriui tikrinti filialo ar atstovybės finansinę padėtį.
71. Revizorius privalo ūkinių metų pabaigoje pateikti ataskaitą visuotiniam narių susirinkimui. Revizorius su ataskaita turi supažindinti ir Valdybą.

XI. Asociacijos įstatų keitimo tvarka

72. Įstatai keičiami, papildomi visuotinio narių susirinkimo sprendimu 2/3 dalyvaujančių narių balsų dauguma.
73. Įstatų keitimo iniciatyvą turi Valdyba bei 1/4 Asociacijos narių.
74. Asociacijos nariai, inicijuojantys įstatų pakeitimus, turi pateikti Valdybai pakeitimų projektą raštu su iniciatyvinės grupės sąrašu.
75. Valdyba įstatų pakeitimo projektą pristato artimiausiame visuotiniame narių susirinkime.
76. Valdyba gali sudaryti komitetą įstatų pakeitimo projektui sudaryti.
77. Įstatų pakeitimus visuotinis narių susirinkimas įregistruoti įgalioja Direktorių.

XII. Asociacijos reorganizavimo ir likvidavimo tvarka

78. Asociacija veiklą gali nutraukti visuotinio narių susirinkimo sprendimu 2/3 dalyvaujančių narių balsų dauguma.
79. Asociacija pertvarkoma, pasibaigia (reorganizuojama ar likviduojama) Civilinio kodekso nustatyta tvarka.
80. Įstatai pasirašyti Vilniuje 2018 m. balandžio 12 d. 3 (trimis) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais.

Įgaliotas asmuo Aistė Adomavičienė