Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas

Strategija

2023-2024

Patvirtinta visuotinio narių susirinkimo 2022 m. spalio mėn. 24 d.

NSMOT yra 2006 m. įkurta nevyriausybinė skėtinė organizacija, vienijanti organizacijas, veikiančias
skurdo ir socialinės atskirties srityje. NSMOT vienija daugiau nei pusšimtį organizacijų, veikiančių visose
apskrityse. NSMOT nariai teikia paslaugas senjorams, šeimoms ir vaikams, žmonėms su negalia,
bedarbiams, smurto ir prekybos žmonėmis aukoms, migrantams ir pan.

NSMOT vertybės:

  1. Pagarba žmogaus teisėms.
  2. Skaidrumas.
  3. Lyderystė.
  4. Solidarumas.
  5. Tvarus veikimas.

NSMOT veikla orientuota dviem strateginėmis kryptimis:

  1.  NVO stiprinimas
  2. Advokacija

1. Strateginė kryptis: NVO stiprinimas
1.1 Tikslas: stiprinti NVO paslaugų kokybę

Uždaviniai:
Stiprinti paslaugų kokybę, siekiant, kad NVO teikiamos paslaugos būtų individualizuotos ir
įgalinančios;
– Stiprinti NSMOT narių gebėjimus teikti kokybiškas viešąsias paslaugas, siekiant paslaugų
perdavimo.

Priemonės:
– Specialieji mokymai, skirti narių teikiamų socialinių paslaugų kokybės stiprinimui;
– NVO socialinių paslaugų standarto NOKAS diegimas NVO, siekiant įgalinančių, tvarių ir
individualizuotų paslaugų pažeidžiamoms grupėms;
– Narių vaikų dienos centrų stiprinimas per mokymus ir patirčių dalinimąsi.

Rezultatai:
– Kasmet organizuojami bent dveji specialieji mokymai, skirti paslaugų kokybei stiprinti;
– Reguliarūs NSMOT vaikų dienos centrų susitikimai, dalinantis patirtimi, stiprinant darbuotojų
kompetencijas ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą;

– Per metus bent 10 organizacijų, besidiegiančių kokybės standartą NOKAS, po kurių organizacijos
sustiprina savo paslaugų kokybę ir matuoja savo paslaugų poveikį bei jį viešina;

1.2 Tikslas: stiprinti NVO institucinius gebėjimus
Uždaviniai:
– Didinti NSMOT ir narių veiklos ir finansinį skaidrumą, siekiant auginti visuomenės pasitikėjimą
NVO sektoriumi;
– Stiprinti narių administracinius, organizacinius ir komunikacinius gebėjimus.

Priemonės:
– Bendrieji mokymai, skirti administracinių, organizacinių, finansinių ir komunikacinių gebėjimų
stiprinimui;
– Individualios konsultacijos nariams skaidrumo klausimais.

Rezultatai:
– Kasmet organizuojami bent dveji mokymai finansinio tvarumo, administracinių, komunikacinių ar
organizacinių gebėjimų stiprinimui;
– Peržiūrėtos NSMOT narių ataskaitos, suteiktos individualios konsultacijos, ko pasekoje narių
ataskaitos atitinka tiek įstatymų reikalavimus, tiek tampa aiškesnės ir skaidresnės;

1.3 Tinklas: stiprinti tinklaveiką
Uždaviniai:
– Diskusijos ir socialiniai pusryčiai, skirti stiprinti tinklaveiką, dalijimąsi patirtimi;
– Vieša komunikacija,  skirta pritraukti naujų organizacijų, veikiančių skurdo ir socialinės atskirties
mažinimo srityje.

Priemonės:
– Organizuoti narių patirčių dalinimosi sesijas, veiklos ir paslaugų teikimo srityse;
– Tarpininkauti tarp narių, siekiant jų tarpusavio bendradarbiavimo;
– NSMOT ir narių veiklos viešinimas, siekiant pritraukti naujų narių.

Rezultatai:
– Reguliarios gyvos ir nuotolinės narių patirčių dalinimosi sesijos: socialiniai pusryčiai, skurdą
patiriančių asmenų susitikimų koordinatorių pasitarimai;
– Narių bendradarbiavimo iniciatyvos;
– Per metus bent trys NVO, prisijungusios prie NSMOT.

1.4 Tikslas: stiprinti tarpinstitucinį bendradarbiavimą tarp NVO ir valstybės institucijų
Uždaviniai:
– Skatinti NVO ir valstybės institucijų tarpusavio suvokimą;
– Gerinti informacijos sklaidą tarp NVO ir valstybės institucijų.

Priemonės:
– Inicijuoti bendras diskusijas tarp NVO ir valstybės institucijų skirtingų socialinių paslaugų temomis;
– Inicijuoti komunikaciją apie teisės aktų pakeitimus ir siūlomas priemones.

Rezultatai:
– Reguliarios tarpinstitucinės diskusijos apie NVO teikiamas paslaugas;
– Informacinės konsultacijos NVO apie teisės aktų pokyčius ir taikymą su valstybės institucijų
atstovais.