Telkiamės skurdo mažinti

Nacionalinis skurdo mažinimo organizacijų tinklas, kartu su Pilietinės visuomenės institutu, 2013 m. lapkričio mėn. – 2014 m. spalio mėn. įgyvendino projektą „Telkiamės skurdo mažinti“, kurį finansavo Europos Ekonominės Erdvės Finansinio Mechanizmo NVO Programa Lietuvoje*.

Skurdo ir socialinės atskirties lygis Lietuvoje jau ir geresniais ekonominiais laikais apėmė penktadalį gyventojų, o sunkmetis dar labiau išplėtė skurstančiųjų ratą. Socialinės atskirties mažinimo politika Lietuvoje iš esmės neveiksminga, o krizės metu biudžeto karpymo politika privedė prie „reformų“ kurių pateisinimas buvo tariamai paplitęs pašalpų galvėjų piktnaudžiavimas. Skurstančiųjų stigmatizacija dėl viešojoje erdvėje paplitusių stereotipų apie „veltėdžius“ ir „tinginius“ paaštrėjo.
Projekto tikslas – pilietinės visuomenės telkimas Lietuvoje skurdo bei socialinės atskirties klausimui spręsti, stiprinant bei išplečiant organizacijų, kovojančių su skurdu ir socialine atskirtimi, struktūrinio bendradarbiavimo tinklą bei skatinant visuomenės toleranciją skurstantiems.
Projekto metu buvo paruošta NVO, dirbančioms skurdo ir socialinės atskirties mažinimo srityje, stiprinti skirta metodika seminarams regionuose vesti bei praktinėms veikloms įgyvendinti, suburtos savanorių ir regioninės dalyvių komandos. Penkiuose Lietuvos regionuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje – vyko po du tematiškai besiskiriančius seminarus (iš viso dešimt renginių). Viena tema – skurdo ir socialinės atskirties problematika ir galimi sprendimai, kita – organizacijų stiprinimo būdai – advokacija, komunikacija ir lėšų paieška. Šiame etape NVO grupės buvo ruošiamos savarankiškam veikimui pagal seminaruose nubrėžtų „namų darbų“ gaires.
Savarankiško veikimo etape grupės ėmėsi „praktinių veiksmų“, padedamos ekspertų diskutavo ir svarstė įstatymų projektus, ankstesnes skurdo mažinimo strategijas, generavo siūlymus, surengė virš dešimties lėšų telkimo akcijų. Parengti siūlymai išplatinti laiškais, pranešimais spaudai. NVO atstovai taip pat buvo skatinami ir mokomi pristatyti savo veiklą bendruomenei, kartu su kviestiniais lektoriais „Civitas“ klubų diskusijose skaitė pranešimus skurdo tema – stengėsi gilinti vietos bendruomenės supratimą skurdo ir socialinės atskirties klausimais bei didinti toleranciją pažeidžiamoms visuomenės grupėms. Kadangi regionų komandų pagrindą sudarė Tinklo nariai ir savanoriai, ši bendra veikla su ekspertais stiprino patį Tinklą, suaktyvino veiklą, skatino gerosios patirties sklaidą ir žinomumą visuomenėje.
Apibendrinti projekto rezultatai ir NSMOT siūlymai socialinei politikai tobulinti buvo pristatyti baigiamojoje konferencijoje 2014 m. spalio 15 d. LR Prezidentūroje.

Pagrindiniai projekto rezultatai:
• Paruošta metodika seminarams regionuose vesti bei praktinėms veikloms įgyvendinti;
• Surengti 5 NVO mokymai 5 Lietuvos regionuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje;
• Suburtos darbo grupės ir suaktyvinots pavienės NVO, teikusios siūlymus socialinei politikai tobulinti;
• Parengti ir išplatinti penki siūlymai socialinei politikai tobulinti: vaikų globos įstaigų deinstitucionalizacijos, pensijų reformos, socialinės paramos skyrimo tvarkos pertvarkos, antstolių veiklos ir skolų išieškojimo reformos bei ilgalaikio nedarbo problemos sprendimo klausimais;
• Surengta virš 10 lėšų telimo akcijų;
• Suorganizuotos 5 „Civitas“ diskusijos socialinės politikos klausimais;
• Sustiprintos NVO, dirbančios skurdo ir socialinės atskirties mažinimo srityje;
• Sustiprintas NSMOT: prie Tinklo prisijungė 8 naujos narės; sustiprėjo Tinklo administraciniai, projektų valdymo gebėjimai; suintensyvėjo Tinklo vidinė ir išorinė komunikacija; gauta paramos iš privataus rėmėjo Lietuvoje ir fondų užsienyje;
• Padidėjo Tinklo žinomumas tiek tarp kitų NVO, tiek valstybės institucijų, tiek visuomenėje.

Bendra projekto vertė: 36208,31 Eur

.

*Norvegijos Karalystė, Islandijos Respublika ir Lichtenšteino Kunigaikštystė, siekdamos prisidėti prie ekonominių ir socialinių skirtumų mažinimo Europos Ekonominėje Erdvėje (EEE), sukūrė EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus. EEE finansinio mechanizmo parama yra skirta 15-ai šalių. Antrasis EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų laikotarpis apima 2009 – 2014 metus. Šiuo laikotarpiu Lietuvai bus skirta 84 milijonai eurų Norvegijos ir EEE paramos įvairiems projektams šalyje įgyvendinti.

Susiję straipsniai

Vaikų globos sistemos pertvarkai būtinas visuomenės dėmesys
NVO kviečia bendradarbiauti Vilniaus miesto savivaldybę
Kviečiame į spaudos konferenciją „Kokios pertvarkos reikia Vaikų globos namams?“
Tinklas kviečia savivaldybes bendradarbiauti
Kvietimas į tarptautinę konferenciją „Telkiamės skurdo mažinti“
„Civitas“ diskusija Alytuje – „Pagalba išėjusiems iš globos įstaigų jaunuoliams: įstaigų ir piliečių bendradarbiavimas“
NVO kreipimasis į teisingumo ministeriją
Lėšų telkimo akcija Šiauliuose
Šiauliuose vyko lėšų telkimo akcija
„Civitas“ diskusija Kėdainiuose – „Kokia pagalba iš globos įstaigų išėjusiems jaunuoliams?
„Civitas“ diskusija Anykščiuose – „Tolerancijos ribos. Kalėjimo patirtis“
Lėšų telkimo akcija Panevėžyje
Pradedame „Civitas“ diskusijų ciklą
Kviečiame į paramos koncertą
Telkiasi NVO dirbančios su teistais asmenimis
„Advokacijos įgyvendinimo perspektyvos socialiniu aspektu“
Kvietimas į visuotinį narių susirinkimą
Projekto dalyvių susitikimas su Vilniaus miesto savivaldybės atstovais
Prie Tinklo prisijungė dvi naujos organizacijos
Tinklo atstovavimas kovo mėnesį
Diskusija “Žinių radijo” laidoje apie skurdą ir socialinę atskirtį
Tinklo ekspertai susitiko su EK atstove
Varšuvoje vyko EAPN EXCO susitikimas
NVO telkiasi spręsti opiausias valstybės socialines problemas
Tinklo nariais tapo trys naujos organizacijos
Kvietimas dalyvauti mokymuose ir projekte
Kvietimas dalyvauti mokymuose ir projekte
Kvietimas dalyvauti mokymuose ir projekte
Kvietimas dalyvauti mokymuose ir projekte
Lapkričio mėnesį startuoja projektas „Lietuvos pilietinės visuomenės sutelkimas skurdo ir socialinės atskirties klausimui spręsti“

In English

Joining Together To Reduce Poverty through Partnership (11/2013 – 10/2014)
Project Applicant: European Anti-Poverty Network Lithuania
Project Partner: Civil Society Institute
The problem:
The level of poverty and social exclusion in Lithuania has not changed during all the years of independence – even in good economic times approximately one in five inhabitants of Lithuania experience deprivation. The voice of socially disadvantaged persons is not heard, because they are rarely represented in an organized manner, and when they are represented, it is usually by individual organizations that are relatively weak and do not work in a consolidated manner, thus they are not as effective as they could be in defending the interests of persons experiencing poverty and social exclusion.
Purpose of the project:
To rally civil society to address the problem of poverty and social exclusion in Lithuania by expanding the network of anti-poverty organizations and strengthening the capacities of its member organizations in cooperative efforts, and encouraging public understanding and tolerance of the poor. The basis for such organized efforts was the Lithuanian anti-poverty association EAPN Lithuania, which was strengthened and expanded during the course of the project.
Main activities:
In the course of the project, a methodology was prepared for conducting seminars in the regions for anti-poverty organizations and helping them undertake concrete actions, and teams of volunteers and regional participants were organized to address concrete problems. In each of five Lithuanian regions (Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Siauliai and Panevezys), two thematically different seminars were conducted (a total of ten seminars). One theme of the seminars was the issue of poverty and social exclusion and possible policy solutions to address them, and the other theme covered ways to strengthen the organizations themselves by increasing their skills in advocacy, communication, and fund-raising. In this phase of the project, participants were being prepared for independent work according to guidelines for “homework” outlined during the seminars.
During the independent action phase of the project, the groups undertook “practical actions”. Advised throughout by the project experts, the groups discussed concrete laws affecting the poor, previous anti-poverty strategies, and generated proposals for reforms. They organized over ten fund-raising actions, sent letters proposing changes in laws to the relevant political authorities and issued press releases on these proposals. The NGOs were also encouraged and taught to present themselves and their activities to their communities: together with invited lecturers, they presented information about various aspects of poverty to meetings of Civitas clubs (local civic society discussion groups) in various regions. In this way they tried to increase the community’s understanding of poverty and tolerance for at-risk social groups. Since the basis of the regional teams was formed by EAPN Lithuania’s member organizations and volunteers, these common activities with experts strengthened the network itself, activated it and increased public awareness of the network and poverty issues, also encouraging the spread of good practices.
Project results and EAPN Lithuania’s proposals for improving concrete social policies were presented at a concluding conference at the President’s Office on 15 October 2014.
The project partner was the Civil Society Institute.
Main project results:
• A methodology was prepared for conducting seminars in the regions and for undertaking concrete actions.
• Ten seminars/trainings were conducted in five Lithuanian regions: Vilnius, Kaunas, Klaipeda, Siauliai and Panevezys.
• Working groups were formed and individual NGOs were activated, proposals for improving social policies were generated.
• Five proposals for improving social policy were generated and disseminated. Specific recommendations were made regarding certain aspects of the deinstitutionalization of children’s homes, the pension system, the social assistance system, the methods bailiffs use to collect debts from indigent clients, and services for the long-term unemployed.
• Over ten fund-raising actions were initiated.
• Five discussions on social policy at Civitas community clubs were organized.
• Organizations working in the anti-poverty field were strengthened.
• EAPN Lithuania was strengthened: the network acquired eight new members; its administrative and project management capabilities were strengthened; its internal and external communications intensified; it received financial support from donors in Lithuania and abroad.
• The network became better known among other NGOs, government agencies and the public.

Total project cost: 36208,31 Euro