Skurdas nėra pasirinkimas

Šiuo projektu bus siekiama didinti NVO įsitraukimo į viešojo valdymo sprendimų, susijusių su skurdo ir socialinės atskirties mažinimu, aktyvumą bei kokybę. Projekto metu bus teikiami teisės aktų pakeitimo siūlymai, prisidėsiantys prie skurdo ir socialinės atskrities mažinimo. Šiems iššūkiams spręsti bus siekiama tobulinti socialinės politikos sistemą, kad ši įgalinantų skurdą patiriančius asmenis – suteiktų galimybes savarankiškai užsitikrinti pakankamas pajamas ir aktyviai įsitraukti į visuomenės gyvenimą. Projekto metu bus prisdedama prie Nacionalinės pažangos programos 2014-2020 m. įgyvendinimo, nes teikiami siūlymai atlieps į 2 prioritete “Veikli ir pažangi visuomenė” numatytas kryptis.

Problemos, su kuriomis kasdien susiduria skurdą patiriantys asmenys, bei NVO siūlymai jas spręsti, bus pristatomi žiniasklaidai ir visuomenei. Planuojama, kad bus ruošiami pranešimai spaudai bei publikujuojamos naujienos socialinėse medijose.

Projektas finansuojamas Europos Socialinio Fondo lėšomis. Bendra projekto finansavimo suma 174.480,34 Eur. Projekto įgyvendinimo laikotarpis 2019-2021 m.

 

Projekto eiga:

Projekto metu pateikti 7 pasiūlymai teisės aktams, kurie susiję su Nacionaline pažangos programa, skolų išieškojimu, socialinių paslaugų reglamentavimu, mokestinės sistemos peržiūra, COVID-19 pasekmių valdymo priemonių paketu.

Siūlymai buvo pristatomi ir atstovaujami tarpinstitucinėse darbo grupėse, Seimo komitetuose, diskusijose su ministerijomis. Taip pat aktyviai vykdomas problemų ir siūlomų sprendimų viešinimas, dalyvaujama radijo ir televizijos laidose, leidžiami pranešimai spaudai.