Nepalikime jų nuošalyje! Let’s not leave them behind!

2015 17 02 Komentarų: 0

Europos skurdo mažinimo tinklo (EAPN) įtraukties strategijos ekspertė prof. dr. Giedrė Kvieskienė dalyvavo ekspertų grupės, atstovaujančios Nacionalinių skurdo mažinimo tinklus ir Europos organizacijas, posėdžiuose Romoje, Italijoje, 2015 m. vasario 5-7. Prieš ekspertų posėdį EAPN Italija surengė seminarą: Let’s not leave them behind! Early school leaving, poverty and social exclusion. – Nepalikime jų nuošalyje! Mokyklos nebaigusių asmenų skurdas ir socialinė atskirtis.

Pagrindinis dėmesys ekspertų diskusijose buvo skirtas Europos semestro ir strategijos „Europa 2020“ vertinimui iš EAPN narių perspektyvos. Lietuvos atstovai pabrėžė, kad Europos Komisijos ir Lietuvos partnerystės principą reglamentuojančiuose teisės aktuose akcentuojama partnerių, ypač turinčių ribotus išteklius, įgalinimo svarba. „Atsižvelgiant į tai, kad kai kuriems partneriams dėl jų nepakankamų žinių ir išteklių sudėtinga aktyviai veikti, Europos Komisija rekomenduoja valstybėms narėms ir vadovaujančiosioms institucijoms naudoti techninės paramos lėšas stiprinti partnerių, ypač savivaldos institucijų, ekonominių ir socialinių partnerių, NVO gebėjimus tam, jog jie galėtų visapusiškai dalyvauti ES struktūrinės paramos procese, tačiau realiai šis procesas su dauguma nacionalinių organizacijų nevyksta arba vyksta ypač vangiai“, teigia Lietuvos ekspertė EAPN įtraukties strategijai prof. dr. Giedrė Kvieskienė.

Renginių programa: žr.: http://www.eapn.eu/images/stories/docs/Events-docs-programmes/2015-CILAP-seminar.pdf